Apartmani, kuće, vile i luksuzi smještaj...
Apartments, houses, villas and luxury accommodation....

OPĆI UVJETI/SMJEŠTAJ

Opći uvjeti za ponudu smještaja

Opći uvjeti

1. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera za usluge koji je sklopljen između tvrtke DELMAT-TOURS d.o.o., Put Supavla 1, 21 000 Split MB:2112167, OIB:88736190930, ID KOD:HR-AB-21-060221909 (u daljnjem tekstu: Agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: Gost). Agencija nastupa kao posrednik u pružanju usluga smještajnih kapaciteta između Gosta i pružatelja usluge (iznajmljivač ili hotelska kuća). Iznajmljivač smještajnih jedinica je fizička ili pravna osoba koja prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti smije i može obavljati ugostiteljsku djelatnost. Opći uvjeti su objavljeni na internetskoj stranici Agencije i sastavni su dio ugovora između Agencije i gosta.

2. Sadržaj ponude

Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim na internetu i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji osim u slučaju više sile kao npr. bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji, izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (elementarne nepogode kao potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države tipa mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

3. Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici Agencije. Prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju smještaja Gost potvrđuje da je upoznat s navedenim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima predstavlja pravnu obavezu kako za Gosta, tako i za Agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje Gostu odgovarajući materijal u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi rezervirane usluge, te ga upućuje na Opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi paket putnog osiguranja. Gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge smještaja potrebno je uplatiti akontaciju u visini 30%, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da Gost ne uplati ostatak iznosa rezervacije u dogovorenom roku Agencija zadržava pravo otkazati rezervaciju uz prethodnu obavijest Gostu. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi Gost u cijelosti.

4. Cijena usluge

Cijena usluge smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Opcionalne dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu te su ostvarive uz prethodnu najavu Agenciji ali i nadoplatu pružatelju usluge pa ih stoga Gost plaća na licu mjesta u gotovini sukladno uputama za plaćanje navedenima u ponudi Agencije. Gost je dužan dodatne odnosno posebne usluge zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja. Cijene usluga su objavljene u EUR-ima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Gostu koji je uplatio akontaciju ili cijeli iznos za određenu rezervaciju, Agencija jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje je izvršio uplatu. Ukoliko se promjena dogodi prije izvršenja uplate, Agencija se obavezuje obavijestiti Gosta o promjeni cijene. Ugovorne strane su suglasne da Agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute. Gost zadržava pravo otkaza rezervacije ukoliko je cijena rezervacije povećana više od 10 % u odnosu na prvotnu cijenu rezervacije, uz pravo na povrat do tada uplaćene cijene pri čemu je pravo na naknadu štete isključeno.

Cijene navedene u ponudama i programima Agencije bazirane su na osnovi ugovora s partnerima Agencije i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem Gost boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta. Pružatelj usluge zadržava pravo uskratiti rezerviranu uslugu Gostu u slučaju da Gost dovede u smještaj kućnog ljubimca bez prethodne najave Agenciji ili pružatelju usluge. Pri navedenim slučajevima Agencija nije dužna uvažiti primjedbe gosta na kvalitetu rezerviranog smještaja ili usluga.

Akcije i popusti se ne mogu međusobno zbrajati i kombinirati; u jednoj rezervaciji može se koristiti samo jedan popust.

5. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Gost dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.delmat-tours.hr

6. Obveze agencije

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gostiju, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.), kad se postupa kako je opisano u točki 11.

7. Obveze gosta

Gost je obvezan:

 • posjedovati valjane putne isprave
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
 • iznajmljivaču najaviti planirano vrijeme dolaska u smještaj najkasnije 24h prije konzumacije
 • prilikom dolaska u izabranu destinaciju, iznajmljivaču dati na uvid jedan od dokumenata (putovnica ili osobna iskaznica) potrebnih za prijavljivanje gosta
 • imati voucher, koji je dobio s detaljima o broju i vrsti usluga koje mu moraju biti pružene prilikom potvrde rezervacije
 • pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga (vlasnikom smještajne jedinice ili Agencijom) u dobroj namjeri
 • za svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici Gost je dužan iznajmljivaču u cijelosti nadoknaditi istu

U slučaju nepoštivanja ovih obveza Gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za nju. Potvrdom rezervacije Gost se obvezuje da će, ako prouzroči bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu prouzročenu štetu.

8. Pravo gosta na promjene i otkaz rezervacije

Uvjeti otkaza rezervacije

Gost ima pravo promijeniti ili otkazati potvrđenu rezervaciju učinjenu prema svojem zahtjevu, pisanim putem (e-mailom ili faksom) najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluga. Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća te ako Gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se sljedeći uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju promjene ili otkaza potvrđene rezervacije datum primitka pismenog zahtjeva u toku radnog vremena Agencije predstavlja osnovu za obračun troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza ili promjene potvrđene rezervacije izvan radnog vremena agencije, kao datum obrade zahtjeva uzima se sljedeći radni dan agencije.

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije smještaja, naplaćuju se slijedeći troškovi:

 • za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura
 • za otkaz rezervacije od 29 do15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
 • za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
 • za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
 • za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se Gost ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

Ukoliko prema Uvjetima otkaza rezervacije Gost ostvaruje pravo na djelomični povrat uplaćenog iznosa, Agencija se obavezuje povrat izvršiti u roku od 45 dana.

U slučaju da Gost otkaže rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, Agencija odobrava Gostu pronalazak novog Gosta za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovisno o dopuštenju krajnjeg pružatelja usluge). U tom slučaju Agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Gosta. Novi Gost odnosno korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Ukoliko Gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka korištenja usluge, bez da je obavijestio Agenciju ili pružatelja usluge o zakašnjelom dolasku, rezervacija se smatra otkazanom te se troškovi otkaza rezervacije obračunavaju prema gore navedenom.

Agencija ne nadoknađuje Gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju Gost otkazuje.

9. Putno osiguranje

U cijenu rezervacije nije uključen “paket“ putnog osiguranja. Gost uplatom rezervacije potvrđuje da su mu ponuđena i/ili preporučena gore navedena dodatna osiguranja. U slučaju da Gost zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jedne od osiguravajućih kuća, pri čemu Agencija djeluje isključivo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

10. Prtljaga

Gost je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u smještaj. Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu .

11. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.) Potvrđena rezervacija smještaja može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest Gosta i to smještajem u istu ili višu kategoriju i po cijeni smještaja po kojoj je Gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju Gosta. U slučaju otkaza rezervacije gost nema pravo tražiti naknadu štete od Agencije; Agencija je obavezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije. Ako nije moguća adekvatna zamjena na dan početka konzumacije, Agencija će se potruditi Gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi Agencije i vratiti Gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

12. Rješavanje prigovora

Ako gost ima primjedbu na nepotpuno izvršenje potvrđene usluge od strane Agencije, može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pisani prigovor. Postupak u svezi s prigovorom: Gost je dužan odmah kod Agencije ili kod predstavnika pružatelja usluga (recepcionara ili vlasnika smještaja i sl.) reklamirati neodgovarajuću uslugu. Gost je dužan surađivati s Agencijom u dobroj namjeri kako bi se reklamacija mogla riješiti na obostrano zadovoljstvo na licu mjesta. Ako gost na licu mjesta prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor. Ako ni nakon ponuđenog rješenja na licu mjesta problem nije otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, Gost je dužan poslati pisani prigovor s fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora Agenciji e-mailom na info@delmat-tours.hr ili poštom na adresu Put Supavla 1, 21000 Split, Hrvatska. Agencija se obvezuje donijeti pisano rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. U ovom vremenu Gost se odriče prava na tužbu.

Agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta, tj. u mjestu korištenja usluge. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo Gosta na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu prouzročiti nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se izravno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

Agencija ne prihvaća reklamacije za usluge po posebno sniženim cijenama (npr. last minute rezervacije).

13. Zaštita osobnih podataka

Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obavezuje da neće osobne podatke Gosta iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci Gosta čuvati će se u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Gost daje privolu da se njegovi osobni podatci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

14. Napomena

Prilikom potvrde rezervacije od strane Agencije te uplaćivanjem akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana od strane Gosta smatra se da je Gost upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza kako za Gosta, tako i za Agenciju. Ovi Opći uvjeti i upute za rezervaciju smještaja isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o rezervaciji smještaja.

15. Nadležnost suda

Gost i Agencija se obavezuju nastojati eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, dok se u protivnom podvrgavaju odluci nadležnog suda u Splitu.

Izjava o konverziji

Sve naknade koje su navedene na DELMAT-TOURS d.o.o.računu iskazane su u eurima, dok će plaćanje biti izvršeno u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Izjava o sigurnosti plaćanja

Tajnost vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije:

 • RapidSSL enkripcija – 256-bitna enkripcija zaštite unosa vaših osobnih podataka
 • Stranice za naplatu putem interneta osigurane su preko T-Com Pay Way sustava koji primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

DELMAT-TOURS.hr ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Načini plaćanja

Plaćanje usluga odvija se prema cjeniku. Uplate je moguće vršiti kreditnim karticama ili bankovnim doznakama.

Izjava o privatnosti

Delmat-tours.hr se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Delmat-tours d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Korisni linkovi:

Adresa: Put Supavla 1, 21000 Split
OIB: 88736190930
MB: 060221909
E-mail: info@delmat-tours.hr
Tel: +385 21 383385
© delmat-tours.hr - All rights reserved.