Apartmani, kuće, vile i luksuzi smještaj...
Apartments, houses, villas and luxury accommodation....

OPĆI UVJETI/PUTOVANJA

Opći uvjeti

Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s DELMAT-TOURS d.o.o., Put Supavla 1, 21 000 Split MB:2112167,  OIB:88736190930, ID KOD:HR-AB-21-060221909 odnosno s ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji DELMAT TOURS d.o.o. Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora tog putovanja. Svi programi u kojima DELMAT TOURS d.o.o. nastupa kao posrednik, DELMAT TOURS d.o.o. ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana, izleta, kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog odgovornog organizatora putovanja Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

1. Sadržaj aranžmana

Organizator Vašeg putovanja, DELMAT TOURS d.o.o.., jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu kojeg on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisan način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencija nadležnih vlasti i sl.)

2. Prijava i uplate

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja, u poslovnicama agencija koje on ovlasti, putem maila . Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja.

 • Prilikom prijave višednevnih aranžmana gost uplaćuje 40% vrijednosti aranžmana, a preostalih 60% iznosa treba uplatiti najkasnije 14 dana prije polaska na put.
 • Prilikom prijave na izlete uplaćuje se akontacija od 30% cijene izleta, ostatak  iznosa gost je dužan uplatiti 24 sata prije polaska na izlet.
 • Za „rezervacije na upit” uplaćuje se predujam prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćenog predujma. Ako gost ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćeni predujam za pokriće troškova rezervacije.

Na dan prijave gost potpisuje Ugovor pod naznakom „upoznat sam s programom i Uvjetima putovanja te ih u cijelosti prihvaćam. Potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje.” Na taj način sve što je navedeno u ovim Uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.

3. Sadržaj i cijena aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje, sve što je organizator naveo u programu putovanja.

Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.

Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost gosta (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja većeg od 10%, gost ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na nadoknadu štete.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

5. Promjena programa

Organizator putovanja ima pravo izmijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (vidi točku 1.). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

6. Pravo organizatora na otkaz

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa organizatoru bile bi opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana.

Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator objavljuje minimalni broj putnika. Organizator je dužan sve goste izvijestiti o otkazu najmanje 2 dana prije početka aranžmana te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

7. Odustajanje putnika od putovanja

Kod aranžmana

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pisanim putem. Datum pisanog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj ljestvici:

 • za otkaz do 30 dana prije puta organizator naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna,
 • za otkaz od 29 do 22 dana prije puta naplaćuje 25% cijene aranžmana,
 • za otkaz od 21 do 15 dana prije puta naplaćuje 40% cijene aranžmana,
 • za otkaz od 14 do 8 dana prije puta naplaćuje 80% cijene aranžmana,
 • za otkaz do 7 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana,
 • ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator naplaćuje cjelokupni iznos aranžmana.

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve ostale bitne promjene. Ako gost koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize, a ni putnih isprava.

Kod izleta

Za odustajanje od izleta do 24h prije polaska agencija zadržava iznos akontacije.

U slučaju odustajanja putnika od izleta unutar  24 sata prije polaska agencija zadržava 100% cijene izleta.

8. Obveze organizatora putovanja

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan gostu pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator se obvezuje za sve obilaske turističkih cjelina ( lokaliteta), za njihovo razgledavanje , koristiti usluge ovlaštenih turističkih vodiča. Za svaku grupu od 15-75 putnika  u vlastitoj organizaciji obvezuje se koristit najmanje jednog turističkog pratitelja, koji ispunjava uvjete propisane zakonom.

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno te su isti potrebni u procesu realizacije tražene usluge. Podaci će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Organizator se obvezuje da će osobne podatke putnika i sve što je saznala o putniku, čuvati kao poslovnu tajnu, osim u svrhu realizacije tražene usluge ili u zakonom propisanim slučajevima. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija DELMAT TOURSA  d.o.o.

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta putnik  prihvaća i da agencija može koristiti fotografije  gostiju, fotografije sa izleta i aranžmana  u svrhu marketinške promocije agencije

Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1.) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

9. Obveze putnika

Gost je dužan:

 • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev gosta, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator puta ne jamči ishođenje viza;
 • cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemljama za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/li neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 7.;
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima se boravi tijekom putovanja;
 • pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri;
 • pridržavati se naputka i surađivati s turističkim pratiteljem i/li predstavnikom organizatora putovanja;
 • prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana);

U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

10. Prtljaga

Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporučuje se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu gost upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenja ili gubitak nastupili.

11. Putno osiguranje

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su gostu ponuditi „paket” putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja u inozemstvu tako i u Republici Hrvatskoj. Prihvaćanjem Ugovora o putovanju, kojeg čine i ovi Opći uvjeti putovanja, gost potvrđuje da mu je bio ponuđen „paket” putnih osiguranja.

12. Smještaj u sobe / apartmane

Ako gost nije izričito ugovorio sobu / apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu / apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti gostov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

13. Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pisani prigovor. Svaki putnik (nositelj Ugovora) ima pravo prigovora zbog neizvršene usluge. Svaki gost (nositelj Ugovora) prigovor podnosi zasebno; organizator neće primiti u postupak skupne pritužbe.

Postupak u svezi s prigovorom je sljedeći:

 • odmah, na samome mjestu, gost reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluge. Gost je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara plaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadu gostu, reklamaciju niti na nju odgovoriti;
 • ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, gost s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluge o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primjerka, koje obojica potpisuju. Gost zadržava jedan primjerak ove potvrde;
 • najkasnije 8 dana po povratku s puta gost predaje prigovor na prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pisanu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku od 8 dana;
 • organizator je dužan donijeti pisano rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davatelja usluge za najviše 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odredišta putovanja;
 • dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

14. Nadležnost suda

U smislu točke 13. ovih Uvjeta, gost iz dotičnog programa ima pravo reklamacije kod organizatora programa. Ako gost nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

15. Napomena

Cijene u kunama čine protuvrijednost EUR-a po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (HNB) na dan izračuna te podliježu promjeni promjenom tečaja, ali ne niže od početne cijene.

Opći uvjeti za najam plovila

Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s DELMAT-TOURS d.o.o., Put Supavla 1, 21 000 Split MB:2112167,  OIB:88736190930, ID KOD:HR-AB-21-060221909odnosno s ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji DELMAT TOURS d.o.o. Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora tog putovanja. Svi programi u kojima DELMAT TOURS d.o.o. nastupa kao posrednik, DELMAT TOURS d.o.o. ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana, izleta, kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog odgovornog organizatora putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Usluge smještaja na plovilu

Članak 1.

Cijena smještaja uključuje uporabu potpuno opremljenog plovila sa svom pripadajućom opremom plovila.

 • Polica osiguranja pokriva osiguranje od nezgode i nesretnog slučaja za goste i plovilo.
 • CIJENA UKLJUČUJE:

Najam i smještaj na plovilu, usluge skipera, naknadu za vez u marinama i sidrištima, gorivo za prijevoz u trajanju od 4 sata dnevno, ukrcaj i iskrcaj iz matične luke Split (ACI Marina Split, Marina Podstrana Le Meridien Lav, Marina Kaštela), posteljinu, ručnike, završno čišćenje, inventar i ostale dodatke navedene u ponudi plovila.

 • CIJENA NE UKLJUČUJE:

Cijena usluge ne pokriva troškove hrane, pića, naknadu za vodiča/e, ulaznicu/e za nacionalne parkove i druge atrakcije.

Organizator zadržava pravo promjene rute u slučaju lošeg vremena ili najavljene nepovoljne prognoze, a sve u svrhu sigurnosti plovidbe kao i sigurnosti gostiju i imovine.

Rezervacije i uplate:

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici Agencije. Prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju smještaja Gost potvrđuje da je upoznat s navedenim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima predstavlja pravnu obavezu kako za Gosta, tako i za Agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje Gostu odgovarajući materijal u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi rezervirane usluge, te ga upućuje na Opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi paket putnog osiguranja. Gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.

Za rezervaciju usluge smještaja potrebno je uplatiti akontaciju u visini 50%, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 40 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da Gost ne uplati ostatak iznosa rezervacije u dogovorenom roku Agencija zadržava pravo otkazati rezervaciju uz prethodnu obavijest Gostu. Ukoliko je rezervacija izvršena 40 dana prije početka konzumacije, Gost je dužan rezervaciju  uplatiti u cijelosti. Nakon izvršene svake uplate, Gost je dužan poslati potvrdu uplate. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi Gost u cijelosti.

Članak 2.

Korištenje usluga smještaja i prijevoza bez skipera nije moguće.

Članak 3.

Dodatni troškovi

Skiper je dužan upozoriti gosta na mogućnost dodatnih troškova te s njim dogovoriti koliki će oni okvirno biti prije nego do njih dođe.

Dodati troškovi su mogući isključivo na zahtjev gosta, a o čemu će gost biti upozoren pravovremeno.

Osnovno putovanje i smještaja ne podliježu dodatnim troškovima putovanja.

Dodatni troškovi putovanja se mogu obračunavati ukoliko gost želi koristiti usluge duže od predviđenih, što se odnosi na potrošnju goriva višu od naznačene te produženju boravka u marinama i sidrištima, te posebnog smještaja plovila, dokovi, luke, marine i sidrišta.

Gost moguće naknadne troškove goriva i ostalih troškova direktno plaća Organizatoru prije odlaska i napuštanja plovila.

Članak 4.

Obveze i odgovornosti na plovilu

 • Gost se slaže da će se ponašati prema plovilu, dodacima plovila, skiperu i ostalim gostima mjerom dobrog gospodara i prijatelja.
 • Gost se slaže da će uvidom štete, otuđenjem ili uviđajem neposredne opasnosti odmah prijaviti skiperu te postupiti u skladu sa svojim mogućnostima.
 • Gost se slaže da će slijediti upute od strane skipera za vrijeme putovanja i smještaja na plovilu, a odnose se na sigurnost u plovidbi, načinu plovidbe, odnosa među gostima, odnosa prema prirodi i okolišu, odnosu prema trećim osobama i imovini.
 • Spikerove procjene se odnose na plovidbu, mijenjanje rute, vrijeme, sidrenje i druga pitanja vezana za usluge smještaja gostiju na plovilu.
 • Skiper ima pravo, nakon usmene opomene i obavijesti turističkoj agenciji, gosta koji svojim ponašanjem opetovano ugrožava sigurnost broda ili drugih gostiju na plovilu, primijeniti naredbu za iskrcaj gosta s plovila u najbližu luku.
 • Gost nema pravno na povratak naknade radi neispunjenja cjelokupnog putovanja ukoliko je do toga došlo željom gosta, iskrcajem radi sigurnosti plovila i ostalih sudionika, neispunjavanjem rute putovanja i smještaja radi vremenskih uvjeta ili nekog trećeg uzroka.
 • Skiper, Organizator i Agencija ne odgovaraju za prouzročene štete koje gost nanese trećim osobama ili pravnim i fizičkim subjektima.
 • Skiper, Organizator i Agencija nisu dužan osigurati daljnji smještaj i prijevoz osobi na kojoj je primijenjena restrikcija iskrcaja.

Članak 5.

Za štetna djela i / ili nepažnje koje su nanesena plovilu te imovini Organizatora a koja ne pokriva osiguranje, gost  je dužan platiti charter Organizatoru prije odlaska s plovila, a podrobnije se navodi u Članku  12.

Članak 6.

Usluge boravka, smještaja i najma plovila osiguravaju se isključivo u Hrvatskim teritorijalnim vodama.

Članak 7.

Gost je dužan prije ukrcaja na plovilo predati Uputnicu / Vaucer izdanu od strane Agencije skiperu plovila.

Nakon provjere ispravnosti Uputnice / Vaucer,  svaki gost je dužan predati na uvid osobne dokumente skiperu plovila.

Popis putnika se evidentira u Centralnoj bazi podataka za prijavu posade i putnika na plovilima za iznajmljivanje.

Članak 8.

Agencija, Organizator kao i skiper nisu odgovorni za nezgode, ozljede ili smrtni ishod gosta, koji je proizašao od korištenja dodataka na plovilu, zbog kupanja, korištenja disalice, maske ili sličnog uređaja, bilo da su isti nabavljeni od strane davatelja usluga.

Članak 9.

U slučaju skraćivanja boravka na plovilu koje dođe radi želje gosta, Organizator ima pravo na naknadu cjelokupnog iznosa putovanja i smještaja.

Organizator ne mora smanjiti cijenu usluga za ugovoreni period boravka na plovilu te ne snosi druge troškove koje su proizašli iz navedenog razloga skraćivanja boravka gosta na plovilu.

Članak 10.

Odgovornost Agencije, Organizatora, skipera plovila

Turistička agencija je dužna prije sklapanja Ugovora s gostom, istom objasniti značajke ovih Općih uvjeta korištenja plovila i smještaja na plovilu, te kakve posljedice mogu proizaći zbog kršenja prava i obveza Organizatora.

Organizator ima obvezu isporučiti plovilo gostu čisto i uredno, spremno za plovidbu, napunjeno s dovoljnom količinom vode i goriva. Skiper je dužan upozoriti gosta najmanje 12 sata prije nego što je potrebno pristati zbog punjenja goriva ili vode u plovilo, te je dužan gostu predočiti gdje to namjerava učiniti.

Plovilo mora biti u potpunosti opremljeno, uključujući i opremu za spašavanje u skladu s Pravilnikom o Uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila i pružanja usluge smještaja gostiju na plovilu u Republici Hrvatskoj.

Mijenjanje ručnika i posteljina vrši se jednom tjedno ukoliko je putovanje duže od 7 noći.

Skiper je slobodan koristiti namjernice koje se nalaze u plovilu te je gost dužan omogućiti skiperu konzumaciju istih za vrijeme trajanje boravka.

Članak 11.

Unaprijed dogovoreni plan putovanja može biti izmijenjen radi želje gosta, nepovoljnih vremenskih uvjeta, predviđanja istih, te sigurnosti plovidbe i sigurnosti gostiju.

Ukoliko na zahtjev i želju gosta dođe do  izmjene plana putovanja, razlike u vremenskom trajanju i produženje korištenja usluga, organizator se obvezuje da će o tom obavijestiti turističku agenciju koja će gostu fakturirati naknadnu cijenu za produženi boravak.

Organizator će razliku u troškovima fakturirati agenciji, a sve u dogovoru svih triju strana.

Organizator potvrđuje da je skiper kompetentan i profesionalno osposobljen za upravljanje plovilom.

U slučaju upozorenje od državne službe za pomorce i DHMZ-a,  skiper može promijeniti rutu i staviti brod u sigurnu luku ili ne isploviti.

Članak 12.

Osiguranje

Plovilo na kojem se vrši usluga smještaja gostiju i prijevoza je osigurano u slučaju nezgode po polici osiguranja od strane osiguravajućeg društva.

Polica osiguranja plovila i svih putnika navedenih u listi putnika je pravovaljana od vremena ukrcaja do vremena iskrcaja po točnim odredbama police osiguravajućeg društva.

Napomena:

Osiguranje ne pokriva nanesene štete gosta prema plovilu i opremi ukoliko je šteta manja od 600E po događaju. Ukoliko je do štete na plovilu i imovini organizatora došlo nepažnjom i/ili namjerom gosta, a šteta koja je nanesena ispod je nivoa osiguravajuće svote,

gost se obvezuje prije odlaska nanesenu štetu novčano podmiriti u dogovoru s direktorom tvrtke dobavljača.

Procjenu štete te visinu nanesene štete procjenjuje osoba odgovorna za plovilo, a može iznositi maksimalno 600E naplativo od strane gosta odmah.

Članak 13.

Gubitak i/ili oštećenje imovine

Agencija i organizator nisu odgovorni za gubitak i / ili oštećenje imovine gosta.

Članak 14.

Otkaz rezervacije i restrikcije

Ako gost iz bilo kojeg razloga želi otkazati rezervaciju to mora regulirati pravovremeno sa agencijom, prema sljedećim uvjetima:

 • za otkaz od 60 do 40 dana prije početka u iznosu od 50% iznosa rezervacije,
 • za otkaz do 39 do 7 dana prije početka putovanja, agencija će naplatiti 75% iznosa rezervacije
 • za otkaz od 7 do dana polaska, Agencija zadržava pravo naknade od 100% iznosa rezervacije

Pritužbe i pohvale

Agencija će uzeti u obzir samo one pritužbe koje su u pisanom obliku nakon povratka s putovanja i potpisane od strane gosta i organizatora.

Knjiga žalbi nalazi se na plovilu i skiper je dužan istu predati na zahtjev gostu ukoliko je zatraži.

Nadležnost suda

Nastali nesporazumi nastojat će se razriješiti sporazumnom u tonu prijateljstva, poslovne etičnosti i gostoljubivosti.

Ukoliko se nesporazum ne može riješiti mirnim putem nadležni su sudovi u Republici Hrvatskoj.

Izjava o konverziji

Sve naknade koje su navedene na DELMAT-TOURS d.o.o.računu iskazane su u eurima, dok će plaćanje biti izvršeno u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Izjava o sigurnosti plaćanja

Tajnost vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije:

 • RapidSSL enkripcija – 256-bitna enkripcija zaštite unosa vaših osobnih podataka
 • Stranice za naplatu putem interneta osigurane su preko T-Com Pay Way sustava koji primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

DELMAT-TOURS.hr ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Načini plaćanja

Plaćanje usluga odvija se prema cjeniku. Uplate je moguće vršiti kreditnim karticama ili bankovnim doznakama.

Izjava o privatnosti

Delmat-tours.hr se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Delmat-tours d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Korisni linkovi:

Adresa: Put Supavla 1, 21000 Split
OIB: 88736190930
MB: 060221909
E-mail: info@delmat-tours.hr
Tel: +385 21 383385
© delmat-tours.hr - All rights reserved.